Terms and Conditions

 

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u deze site gebruikt. Deze overeenkomst bevat de wettelijk bindende voorwaarden voor uw gebruik van deze website.

Door op enigerlei wijze toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, het bezoeken van of browsen op de Site of het bijdragen van inhoud of ander materiaal aan de Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Vetgedrukte termen worden gedefinieerd in deze Overeenkomst.

Intellectueel eigendom

De site en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot de Site beëindigen, zonder reden of kennisgeving, wat kan leiden tot verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die met u verband houdt. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzingen van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Links naar andere sites

Onze site kan links bevatten naar sites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden.
We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden. We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke site van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst (en eventuele verdere regels, beleidsregels of richtlijnen die door middel van verwijzing zijn opgenomen) wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder gevolg te geven aan principes van wetsconflicten.

Wijzigingen in deze overeenkomst

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Servicevoorwaarden te wijzigen of te vervangen door de bijgewerkte voorwaarden op de Site te plaatsen. Als u de site blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de nieuwe servicevoorwaarden accepteert.

Controleer deze Overeenkomst regelmatig op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met een van deze Overeenkomst of enige wijzigingen in deze Overeenkomst, gebruik, toegang of blijf toegang krijgen tot de Site of stop het gebruik van de Site onmiddellijk.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

(english)

Please read these Terms of Service carefully before using this site. This Agreement sets forth the legally binding terms and conditions for your use of this website.

By accessing or using the Site in any manner, including, but not limited to, visiting or browsing the Site or contributing content or other materials to the Site, you agree to be bound by these Terms of Service. Bolded terms are defined in this Agreement.

Intellectual Property

The Site and its original content, features and functionality are owned and are protected by international copyright, trademark, patent, trade secret and other intellectual property or proprietary rights laws.

Termination

We may terminate your access to the Site, without cause or notice, which may result in the forfeiture and destruction of all information associated with you. All provisions of this Agreement that by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity, and limitations of liability.

Links To Other Sites

Our Site may contain links to third-party sites that are not owned or controlled.
We have no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party sites or services. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policy of any third-party site that you visit.

Governing Law

This Agreement (and any further rules, polices, or guidelines incorporated by reference) shall be governed and construed in accordance with the laws of United States, without giving effect to any principles of conflicts of law.

Changes To This Agreement

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms of Service by posting the updated terms on the Site. Your continued use of the Site after any such changes constitutes your acceptance of the new Terms of Service.

Please review this Agreement periodically for changes. If you do not agree to any of this Agreement or any changes to this Agreement, do not use, access or continue to access the Site or discontinue any use of the Site immediately.

Contact Us

If you have any questions about this Agreement, please contact us using the contact page.