Privacy Policy

 

We verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze site.

Wanneer u zich op onze site registreert, wordt u mogelijk gevraagd om uw: naam of e-mailadres in te voeren. U kunt onze site echter wel anoniem bezoeken.

Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op uw site weer te geven. Google’s gebruik van de DART-cookie stelt het in staat om advertenties aan uw gebruikers weer te geven op basis van hun bezoek aan uw sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacybeleid van Google-advertenties en inhoudsnetwerken te bezoeken.

Waarom we uw gegevens gebruiken

Alle informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften)
Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons websiteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)
Hoe we uw informatie beschermen
We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven wanneer u uw persoonlijke gegevens invoert, indient of opent.

Gebruiken we cookies?

Ja (cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer verzendt (als u dit toestaat) waarmee de systemen van sites of serviceproviders uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en onthouden
We gebruiken cookies om uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken.

We geven geen informatie door aan externe partijen

We verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet op een andere manier over aan externe partijen. Dit omvat geen vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van onze zaken of het bedienen van u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat vrijgave gepast is om te voldoen aan de wet, om ons sitebeleid af te dwingen of om onze of andere rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden opnemen of aanbieden op onze website. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. Wij hebben daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback over deze sites.

Naleving van de California Online Privacy Protection Act

Omdat we uw privacy waarderen, hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te voldoen aan de California Online Privacy Protection Act. We zullen uw persoonlijke gegevens daarom niet zonder uw toestemming aan externe partijen verstrekken.
Als onderdeel van de California Online Privacy Protection Act kunnen alle gebruikers van onze site op elk moment wijzigingen in hun informatie aanbrengen door in te loggen op hun profiel en naar de pagina ‘Mijn gegevens bewerken’ te gaan.

Naleving van de wet op de online privacybescherming van kinderen

We voldoen aan de vereisten van COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we verzamelen geen informatie van personen jonger dan 13 jaar. Onze website, producten en diensten zijn allemaal gericht op mensen die minimaal 13 jaar of ouder zijn.

Alleen online privacybeleid

Dit online privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze website is verzameld en niet op informatie die offline is verzameld.

Uw toestemming

Door onze site te gebruiken, stemt u in met het privacybeleid, de disclaimer en de voorwaarden van onze website.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

 

(english)

We collect information from you when you register on our site.

When registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name or e-mail address. You may, however, visit our site anonymously.

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on your site. Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to your sites and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

Why we use your information

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

  • To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs)
  • To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you)

How we protect your information

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you enter, submit, or access your personal information.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information
We use cookies to understand and save your preferences for future visits.

We do not disclose any information to outside parties

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third party links

Occasionally, at our discretion, we may include or offer third party products or services on our website. These third party sites have separate and independent privacy policies. We therefore have no responsibility or liability for the content and activities of these linked sites. Nonetheless, we seek to protect the integrity of our site and welcome any feedback about these sites.

California Online Privacy Protection Act Compliance

Because we value your privacy we have taken the necessary precautions to be in compliance with the California Online Privacy Protection Act. We therefore will not distribute your personal information to outside parties without your consent.
As part of the California Online Privacy Protection Act, all users of our site may make any changes to their information at anytime by logging into their profile and going to the ‘Edit My Information’ page.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our web site privacy policy, disclaimer and terms.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
If you have any questions, please contact us using the contact page.