DMCA / Copyrights Disclaimer

 

Ons gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal van andere groepen – Fair use kennisgeving: Copyright Disclaimer Onder Sectie 107 van de Copyright Act 1976: Er wordt rekening gehouden met “redelijk gebruik” voor doeleinden zoals kritiek, commentaar, nieuwsrapportage, onderwijs, wetenschap, onderwijs en onderzoek . Redelijk gebruik is een gebruik dat is toegestaan door het auteursrecht en dat anders inbreuk zou kunnen maken.

Deze website verzamelt inhoud uit andere bronnen voor informatieve doeleinden en probeert op geen enkele manier inbreuk te maken op de auteursrechten of bedrijven van een van de entiteiten.

Alle inhoud die op deze site wordt geplaatst, wordt gebruikt onder de Fair Use Copyright Law 107. Alle foto’s, media en artikelen vallen onder het copyright van hun oorspronkelijke eigenaren.

Fotografische afbeeldingen zijn eigendom van hun respectieve eigenaar van het auteursrecht. Waar mogelijk wordt de juiste accreditatie verleend. Vanwege beeldwijzigingen kan het eigendom van veel afbeeldingen niet worden geverifieerd. Waar eigendom bekend is, wordt een tegoed gegeven.

Alle video’s op deze website zijn ingesloten van Youtube.com en zijn eigendom van hun respectievelijke auteursrecht eigenaren. Er worden geen video’s gekopieerd of opgeslagen op onze servers. Het Hof oordeelde dat het linken of insluiten van auteursrechtelijk beschermde video’s geen inbreuk op het auteursrecht is, zelfs als de bronvideo zonder toestemming is geüpload. We zullen echter graag elke video verwijderen op een geldig verzoek van de respectieve auteursrecht eigenaren. Elke eigenaar heeft ook de mogelijkheid om het insluiten van zijn YouTube-video’s op andere websites uit te schakelen.

Nieuws- en persartikelen zijn eigendom van hun respectievelijke auteursrechteigenaar. Waar mogelijk wordt op dezelfde pagina de juiste accreditatie of bron van het artikel vermeld.

De audio-/videobestanden op deze site zijn alleen bedoeld voor luister-/kijkdoeleinden. Het downloaden van deze bestanden naar de computer is ten strengste verboden. Ze zijn eigendom van hun respectievelijke auteursrechteigenaren. Als de organisatie van mening is dat het gebruik van specifieke inhoud die op onze site wordt gebruikt en die auteursrechtelijk beschermde kennis bevat, in strijd is met geautoriseerd gebruik en/of niet in overeenstemming is met redelijk gebruik zoals beschreven in deze context, neem dan contact met ons op via onze contactpagina en we zullen de beledigende inhoud onmiddellijk.

(english)

Our use of other group’s copyrighted material – Fair use notice:

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976: Allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

This website aggregate content from other sources for informational purposes, and is in no way trying to infringe on the copyrights or businesses of any of the entities.

All content posted up on this site is used under the Fair Use Copyright Law 107. All photos, media, and articles are copyright to their original owners.

Photographic images are owned by their respective copyright owner. Where possible the appropriate accreditation is given. Due to image alterations ownership of many images can not be verified. Where ownership is known a credit is as given.

All videos on this website are embedded from Youtube.com and are owned by their respective Copyright owners. No videos are copied or stored on our servers. The Court ruled that linking or embedding copyrighted videos is not copyright infringement, even if the source video was uploaded without permission. However we will gladly remove any video upon valid request from respective copyright owners. Any owner also have option to disable embedding his Youtube videos on other websites.

News and Press articles are owned by their respective Copyright owner. Where possible the appropriate accreditation or source of the article is given on the same page.

The audio/video files on this site are for listening/watching purposes only. Downloading of these files to one’s computer is strictly prohibited. They are owned by their respective copyright owners.
If it is the organization’s belief that the usage of specific content used on our site containing copyrighted knowledge conflicts with authorized use, and/or does not comply with fair use as described in this context, contact us through our contact page and we will remove the offending content immediately.